SERVEIS · Camil Vila Casas · Economista i assessor tributari

SERVEIS

FISCAL

COMPTABLE

FINANCER

MERCANTIL-CIVIL

IMMOBILIARI

LABORAL

PENAL-ECONÒMIC

FISCAL · Camil Vila Casas · Economista i assessor tributari

FISCAL

• Assessorament continuat i recurrent als nostres clients per complir amb les seves obligacions tributàries, així com la gestió i tramitació dels diferents impostos

• Fiscalitat corporativa: consolidació fiscal

• Anàlisi de la fiscalitat de les operacions econòmiques (financeres, immobiliàries, estructuració de patrimonis, etc.) per formular aquelles alternatives que ens permetin optimitzar la càrrega tributària

• Planificació fiscal d'estructures societàries

• Fiscalitat en la reestructuració d'empreses (fusions, adquisicions)

• Fiscalitat en la tributació patrimonial i planificació successòria

• Relació dels nostres clients amb l'administració tributària

• Assessorament en inspeccions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT)

• Comprovacions abreviades

• Comprovacions i investigacions de caràcter general

• Preparació d'al·legacions i interposició de reclamacions i recursos davant els tribunals econòmics-administratius regionals i central

• Assessorament i interposició de demandes en procediments contenciós-administratius

COMPTABLE · Camil Vila Casas · Economista i assessor tributari

COMPTABLE

• Assessorament comptable integral

• Comptabilitat analítica i financera

• Anàlisi de balanços

• Consolidació comptable

• Formulació de comptes anuals

• Legalització i manteniment dels llibres oficials

• Formulació dels llibres de l'IVA

FINANCER · Camil Vila Casas · Economista i assessor tributari

FINANCER

• Anàlisi de projectes d'inversió

• Assessorament i planificació financera de l'empresa

• Consolidació d'estats financers

• Procediments concursals i reestructuració financera
(refinançament i sindicació de deutes)

 

MERCANTIL-CIVIL · Camil Vila Casas · Economista i assessor tributari

MERCANTIL

• Constitució/creació de societats

• Assessorament a tot tipus de societats i altres ens jurídics en les diferents fases de la seva activitat

• Disseny i implementació d'estructures societàries

• Assessorament de tota classe de contractes mercantils: redacció i negociació de tot tipus de documents societaris, contractes, estatuts, reglaments, apoderaments, etc.

• Suport i assessorament als òrgans de gestió i administració societària

• Fusions i adquisicions

• Procediments concursals

 

CIVIL

• Responsabilitat contractual i extracontractual

• Conflictes societaris

• Responsabilitat dels administradors

• Lletres de canvi, xecs i pagarés

• Assegurances

• Arbitratges

• Procediments contenciós-administratius (patents, marques i defensa de la competència)

• Dret concursal i reestructuracions

• Accions col·lectives

• Litigis civils

• Processos successoris i de família

IMMOBILIARI · Camil Vila Casas · Economista i assessor tributari

IMMOBILIARI

El nostre assessorament engloba tot el procés per poder desenvolupar activitats immobiliàries: anàlisi registral, urbanístic i administratiu dels immobles, inclosa la confecció de tot tipus de contractes preparatoris d'obra i de la construcció (arres, opcions de compra, promeses).

Analitzem els diferents supòsits i dissenyem l'esquema jurídic per a cada tipus d'operació: compravenda, arrendaments, drets de superfície, concessions administratives, sale & lease back, promoció delegada, leasing immobiliari, construcció i gestió de projectes, projecció i direcció d'obra, etc.

• Processos concursals

• Recuperació d'actius d’entitats financeres

• Refinançament de deutes

• Drets reals

• Propietat horitzontal

• Arrendaments urbans i rústics

LABORAL · Camil Vila Casas · Economista i assessor tributari

LABORAL

• Contractació laboral

• Reestructuracions empresarials

• Inspeccions de treball i Seguretat Social

• Extinció de contractes

• Negociacions col·lectives

• Assistència i defensa judicial

• Plans d'incentius per a directius i treballadors

• Assessorament laboral continuat

• Confecció de nòmines

• Seguretat Social i sistemes de revisió

PENAL-ECONÒMIC · Camil Vila Casas · Economista i assessor tributari

PENAL-ECONÒMIC

• Delictes societaris i administració deslleial

• Delictes concursals i insolvències punibles

• Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social

• Compliment normatiu legal i prevenció del delicte

• Assessorament per detectar i evitar conductes constitutives d'il·lícit penal en l'exercici habitual de les seves funcions

• Prevenció de blanqueig de capitals

• Assistència a inspeccions efectuades pel Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i infraccions monetàries (SEPBLAC) i els procediments que es derivin d'aquests

© 2019 · Tots els drets reservats

Disseny · Arnau i Gina Serret