Camil Vila Casas · Economista i assessor tributari
Camil Vila Casas · Economista i assessor tributari

On vol anar?

  Connecti's

AVÍS LEGAL

L’USUARI que accedeix i fa servir aquesta pàgina web coneix i accepta les condicions generals aquí redactades i les modificacions que es produeixin, havent d’accedir periòdicament a les mateixes per al seu coneixement.

La pàgina web comprèn textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i softwares inclosos en la mateixa, ja siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

Primera · TITULAR DE LA WEB

El titular de la web és CAMIL VILA CASAS amb CIF: 39019621-Y, amb domicili social a C/ Doctor Puig, 6, 1r, 08202 Sabadell (Barcelona). Podent contactar amb CAMIL VILA per e-mail: c.vilacasas@economistes.com o a la direcció postal anteriorment indicada.

Segona · OBJECTE DE LA WEB

CAMIL VILA posa a disposició del públic (d'ara endavant USUARI), que accedeixi al domini www.camilvila.com  (d'ara endavant WEB), informació i dades (d'ara endavant CONTINGUTS), mitjançant una web de caràcter informatiu.

Tercera · ACCÉS A LA WEB

L’accés i ús de la WEB per als usuaris és gratuït, sense prèvia autorització o registre.

L’accés i ús d'USUARI a aquesta WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat de l’accés per part de CAMIL VILA, que podrà modificar les condicions d'accés o suspendre l'accés a la WEB, o part de la web, sense previ avís, no responsabilitzant-se CAMIL VILA, de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la modificació de l'accés i la suspensió de la WEB.

El hardware i software necessaris per accedir a la web seran per compte dels USUARIS. CAMIL VILA no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d'aquests, ni dels drets d'ús o llicències requerits per a la seva utilització.

Tampoc serà responsable CAMIL VILA de cap anomalia, mal funcionament, deteriorament, esborrat de dades o software que es produeixi en els equips o sistemes dels USUARIS, com a conseqüència directa o indirecta de l'accés o intent d'accés a la WEB.

El servei prestat per CAMIL VILA mitjançant la seva WEB és per un temps indefinit, sense perjudici de poder suspendre's o cancel·lar-se la mateixa sense previ avís.

Quarta · CONTINGUTS DE LA WEB

Els CONTINGUTS de la web són proporcionats i creats per CAMIL VILA.

Els idiomes utilitzats per CAMIL VILA a la WEB seran el Català i el Castellà, sense perjudici de la utilització d’altres llengües, nacionals o autonòmiques. CAMIL VILA no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l'idioma de la WEB per l’usuari, ni de les seves conseqüències.

CAMIL VILA podrà modificar els continguts sense avís previ, així com suprimir-los i canviar-los dins de la WEB, com la forma en què s'hi accedeix, sense cap tipus de justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que aquests puguin ocasionar als usuaris.

Són propietat de CAMIL VILA tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la WEB, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la WEB o dels seus continguts hauran de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a CAMIL VILA, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altre acció similar, de tot o part dels continguts de la pàgina web, així com d'ella mateixa, per la qual cosa cap USUARI podrà portar a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit de CAMIL VILA.

Es prohibeix l'ús dels continguts de la WEB per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de CAMIL VILA ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporen tercers en les seves pàgines web, dirigits a aquesta WEB, seran per a la obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de CAMIL VILA.

CAMIL VILA no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la WEB per a la obertura d’altres. CAMIL VILA no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’USUARI mitjançant aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

Cinquena · USUARIS DE LA WEB

Els usuaris que accedeixin a la WEB de CAMIL VILA ho faran conforme a la Llei, i s'obliguen en tot moment a no accedir a la web i als continguts de forma contraria a l'establerta i/o amb finalitats il·lícites, lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin danyar, deteriorar, saturar o alentir la web, en perjudici de CAMIL VILA o de tercers usuaris.

Els usuaris no faran ús dels continguts de la WEB de forma contraria a la Llei (especialment la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial), usos i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan aquests mateixos.

CAMIL VILA no disposa a la seva WEB de productes o serveis a disposició dels usuaris on aquests hagin d’introduir qualsevol tipus de continguts o informació, com poden ser grups de notícies, xat, fòrums o altres de caràcter similar.

L’accés als continguts de la WEB per part de l’USUARI serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir a CAMIL VILA qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l’accés a la web, ja siguin d’àmbit físic, lògic, moral o personal.

CAMIL VILA podrà responsabilitzar als usuaris que fent un mal ús de la WEB, causessin danys, perjudicis a terceres persones, així com de possibles virus o programes informàtics, que poguessin introduir, generar, allotjar a la web, i deteriorin o puguin deteriorar tant els continguts com el bon funcionament d'aquesta, així com els equips, sistemes i programes dels usuaris de la web.

CAMIL VILA podrà dirigir-se contra els usuaris sobre totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que recaiguessin sobre CAMIL VILA i siguin responsabilitat directa o indirecta d’algun USUARI dels continguts o serveis de la WEB.

Tots els usuaris que coneguin alguna actuació que estigui deteriorant o pugui deteriorar el bon funcionament de la WEB de CAMIL VILA, modificar o alterar els seus continguts, hauran de comunicar-ho immediatament a CAMIL VILA.

Sisena · POLÍTICA DE PRIVACITAT

CAMIL VILA, conforme a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i el Reglament de Desenvolupament de la LOPD 1720/2007, ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades exigits.

Les dades recaptades a través dels formularis “CONTACTAR” proporcionats a la WEB o que siguin enviats via e-mail seran objecte de tractament amb la finalitat de remetre-li informació comercial que pugui ser del seu interès, per qualsevol mitjà i en qualsevol suport, inclosos els mitjans electrònics, sobre els serveis oferts per CAMIL VILA.

L'informem que les seves dades no seran cedides a cap empresa, en cap concepte.

Vostè té dret, en qualsevol moment i de forma gratuïta a: cancel·lar les seves dades, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'e-mail: c.vilacasas@economistes.com; i a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades per correu postal o presencialment a la direcció indicada prèviament.

© 2019 · Tots els drets reservats

Disseny · Arnau i Gina Serret